• Motoo Fujiwara (voz y guitarra)
  • Hiroaki Masukawa (guitarra)
  • Yoshifumi Naoi (bajo)
  • Hideo Masu (batería)